Công nghệ độc quyền

Áp dụng kỹ thuật Liposone, PTD và kỹ thuật nuôi dưỡng vô trọng lực của NASA Mỹ